การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

เป็นระบบที่ช่วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อการค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด เปรียบเสมือนท่านกำลังนั่งค้นอยู่ในห้องสมุด

หลักการใช้ VPN

ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย เท่านั้น เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยในการค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด

บุคลากร

Email: Name.Sur@stou.ac.th
โดยที่
Name = ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
Sur = ตัวอักษร 3 ตัวแรกของนามสกุล

นักศึกษา

Email: Student ID@stou.ac.th
โดยที่
Student ID = รหัสประจำตัวนักศึกษา
รหัสผ่าน = เลขบัตรประชาชน

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย

การเข้าใช้งาน VPN

ใช้งานโดยโปรแกรม Cisco AnyConnect

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

ใช้งานโดยเว็บเบราเซอร์

  1. เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://vpn.stou.ac.th
  2. ใส่ Username และ Password ที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกับอีเมลของมหาวิทยาลัย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  1. พิมพ์ https://vpn.stou.ac.th ที่ Address bar
  2. ใส่ Username และ Password ที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกับอีเมลของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเปิดใช้