โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม ENDNOTE

Citation Report

Find out the impact and relevance of a group of references, simply and quickly, right from your EndNote desktop, with your

Manuscript Matcher

Take the guesswork out of journal submission – find the best fit journals for your paper

Find Full Text

Find full text for references in one click from your EndNote desktop

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีมาตรฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น

การติดตั้งโปรแกรม

1. ลงทะเบียน และดาวน์โหลดโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม ENDNOTE

สงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น

2. ติดตั้งโปรแกรม ENDNOTE ตามขั้นตอนใน คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE X9

ข้อแนะนำ:

  • ขณะติดตั้งโปรแกรม ควรปิดโปรแกรม Microsoft Office
  • พบปัญหาการติดตั้งโปรแกรม โปรดติดต่อบรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า อาคารบรรณสาร ชั้น 1 ตลอดเวลาทำการของห้องสมุด