หลักสูตรการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

หลักสูตรการสอน/แนะนำบริการ

ที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
1 บริการห้องสมุด รู้จักทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด 30 นาที นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคลากร
2 การค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) รู้จักเครื่องมือ เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ รวมถึงการยืมต่อ การจอง และการตรวจรายการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร) 30 นาที นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา บุคลากร
3 การสืบค้นด้วย Single Search รู้จักเครื่องมือ วิธีค้น วิธีจัดการผลลัพธ์ และการค้นคว้าผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย 40 นาที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
4 การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการผลลัพธ์ การอ่านหนังสือแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการค้นคว้าผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย 50 นาที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
5 การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิธีการจัดการผลลัพธ์ที่ได้ และการค้นคว้าผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย 40 นาที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
6 การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 สำหรับใช้ในการทำรายงาน/การวิจัย/วิทยานิพนธ์ได้ 40 นาที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
7 โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) รู้จักโปรแกรม การเพิ่มรายการ การจัดการข้อมูลข้อมูล การเลือก/ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง และการนำรายการอ้างอิงไปใช้ในการทำรายงาน/การวิจัย/วิทยานิพนธ์ได้ 2 ชั่วโมง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร

รูปแบบการให้บริการ

  1. จัดอบรมตามหลักสูตรตามเวลาที่ห้องสมุดกำหนด
  2. จัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการห้องสมุด

วันและเวลาให้บริการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามคำขอ
หมายเหตุ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ติดต่อขอนัดวัน เวลา เพื่อเข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน (เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและห้องอบรม)

ลงทะเบียนอบรมการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการของห้องสมุด