บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

ห้องสมุด มสธ. มีบริการห้องค้นคว้า เพื่อให้บริการผู้ใช้ห้องสมุด จำนวน 10 ห้อง แต่ละห้องสามารถบรรจุคนได้ 1 – 6 คน ตั้งอยู่พื้นที่ของอาคารบรรณสาร ชั้น 3 ซึ่งท่านสามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย กระดานไวท์บอร์ด โต๊ะและที่นั่งอ่าน

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

 1. บุคลากร
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่วงเวลาในการใช้ห้องค้นคว้า

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
 • วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น.
 • วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.

การใช้บริการห้องค้นคว้า

 1. สมาชิกแจ้งขอใช้บริการ ได้ที่เจ้าหน้าที่ชั้น 3 อาคารบรรณสาร
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น
 3. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้อง
 4. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำทรัพย์สิน/ของมีค่าวางทิ้งไว้ในห้อง หากมีการสูญหาย/เสียหาย สำนักบรรณสารสนเทศจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. สื่อการศึกษาของห้องสมุดที่ไม่มีการยืม หากนำมาใช้ในห้องค้นคว้า ทุกครั้งที่เลิกใช้ต้องนำออกจากห้องไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ
 6. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ มาใช้ภายในห้อง ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)