ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
หน่วยนับ
สื่อตีพิมพ์
- หนังสือภาษาไทย97,40697,49497,622เล่ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ74,50174,50274,710เล่ม
- เอกสารการสอนชุดวิชา35,81335,81335,813เล่ม
- วิทยานิพนธ์13,93413,96613,978เล่ม
- วารสารภาษาไทย280280280ชื่อ
- วารสารภาษาอังกฤษ200200200ชื่อ
- หนังสือพิมพ์191919ชื่อ
สื่อไม่ตีพิมพ์
- ฐานข้อมูลออนไลน์272727ชื่อ
- สื่อโสตทัศน์23,25923,25923,259ชื่อ
- ฐานข้อมูลซีดีรอม1,9301,9301,930ชื่อ
บริการ
- ผู้ใช้บริการภายใน7,0958,3987,504คน
- ผู้ใช้บริการภายนอก317937คน
- บริการยืม4,5764,3514,436ชิ้น
- บริการคืน2,9863,1832,406ชิ้น
- บริการระหว่างห้องสมุด22109เล่ม
- บริการค้นคว้าบัณฑิตศึกษา8510676เรื่อง
- บริการนำส่งเอกสารบัณฑิตศึกษา853636เรื่อง