ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
หน่วยนับ
สื่อตีพิมพ์
- หนังสือภาษาไทย97,40697,49497,62297,69697,83698,30898,363เล่ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ74,50174,50274,71074,84174,98375,08875,122เล่ม
- เอกสารการสอนชุดวิชา35,81335,81335,81335,81336,07336,07336,073เล่ม
- วิทยานิพนธ์13,93413,96613,97813,98213,99914,01114,017เล่ม
- วารสารภาษาไทย280280280280280280280ชื่อ
- วารสารภาษาอังกฤษ200200200200200200200ชื่อ
- หนังสือพิมพ์19191919191919ชื่อ
สื่อไม่ตีพิมพ์
- ฐานข้อมูลออนไลน์27272719191919ชื่อ
- สื่อโสตทัศน์23,25923,25923,25923,33323,34723,36123,371ชื่อ
- ฐานข้อมูลซีดีรอม1,9301,9301,9301,9351,9351,9481,948ชื่อ
บริการ
- ผู้ใช้บริการภายใน7,0958,3987,5046,8536,5136,3264,706คน
- ผู้ใช้บริการภายนอก31793743374434คน
- บริการยืม4,5764,3514,4364,3224,6964,2013,069ชิ้น
- บริการคืน2,9863,1832,4062,4012,5332,6171,545ชิ้น
- บริการระหว่างห้องสมุด221096752เล่ม
- บริการค้นคว้าบัณฑิตศึกษา8510676169855428เรื่อง
- บริการนำส่งเอกสารบัณฑิตศึกษา853636262484เรื่อง