ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
หน่วยนับ
สื่อตีพิมพ์
- หนังสือภาษาไทย97,40697,49497,62297,69697,836เล่ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ74,50174,50274,71074,84174,983เล่ม
- เอกสารการสอนชุดวิชา35,81335,81335,81335,81336,073เล่ม
- วิทยานิพนธ์13,93413,96613,97813,98213,999เล่ม
- วารสารภาษาไทย280280280280280ชื่อ
- วารสารภาษาอังกฤษ200200200200200ชื่อ
- หนังสือพิมพ์1919191919ชื่อ
สื่อไม่ตีพิมพ์
- ฐานข้อมูลออนไลน์2727271919ชื่อ
- สื่อโสตทัศน์23,25923,25923,25923,33323,347ชื่อ
- ฐานข้อมูลซีดีรอม1,9301,9301,9301,9351,935ชื่อ
บริการ
- ผู้ใช้บริการภายใน7,0958,3987,5046,8536,513คน
- ผู้ใช้บริการภายนอก3179374337คน
- บริการยืม4,5764,3514,4364,3224,696ชิ้น
- บริการคืน2,9863,1832,4062,4012,533ชิ้น
- บริการระหว่างห้องสมุด2210967เล่ม
- บริการค้นคว้าบัณฑิตศึกษา851067616985เรื่อง
- บริการนำส่งเอกสารบัณฑิตศึกษา8536362624เรื่อง