การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

VPN (Virtual Private Network)

เป็นระบบที่ช่วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อการค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด เปรียบเสมือนท่านกำลังนั่งค้นอยู่ในห้องสมุด
  1. ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย เท่านั้น (xxxxx.xxx@stou.ac.th หรือ xxxxx.xxx@mystou.net)
  2. ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องการเข้าค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด

การเข้าใช้งาน VPN

  1. เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://vpn.stou.ac.th
  2. ใส่ Username และ Password ที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกับอีเมลของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเปิดใช้

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  1. ลองใช้การค้นจากกล่อง Single Search ในช่อง Search the EBSCO Discovery Service ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าแรกของเว็บห้องสมุด
  2. หากใช้วิธีตามข้อ 1 แล้วยังไม่สามารถค้นได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม Cisco Anyconnect ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อน (ติดตั้งครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น) โดยทำตามขั้นตอนใน คู่มือการค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย
  1. พิมพ์ https://vpn.stou.ac.th ที่ Address bar
  2. ใส่ Username และ Password ที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกับอีเมลของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเปิดใช้