การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

VPN (Virtual Private Network) เป็นระบบที่ช่วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อการค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด เปรียบเสมือนท่านกำลังนั่งค้นอยู่ในห้องสมุด

หลักการใช้ VPN

  1. ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย เท่านั้น (xxxxx.xxx@stou.ac.th หรือ xxxxx.xxx@mystou.net)
  2. ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องการเข้าค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย

การเข้าใช้งาน VPN

คำถามที่พบบ่อยในงานบริการบัณฑิตศึกษา (FAQ)

Log in เข้าใช้ระบบ VPN เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global จะทำอย่างไร

  1. ลองใช้การค้นจากกล่อง Single Search ในช่อง Search the EBSCO Discovery Service ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าแรกของเว็บห้องสมุด
  2. หากใช้วิธีตามข้อ 1 แล้วยังไม่สามารถค้นได้ให้ติดตั้งโปรแกรม Cisco Anyconnect VPN Client ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อน (ติดตั้งครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น) โดยทำตามขั้นตอนใน คู่มือการใช้งาน

ติดตั้งโปรแกรม Cisco Anyconnect VPN Client โดยใช้ Web Browser ของ Internet Explorer ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สำเร็จ

เปลี่ยน Web Browser ใหม่ โดยใช้ Google Chrome หรือ Mozilla FireFox แทน

จะเข้าใช้ VPN ได้อย่างไร

  1. พิมพ์ https://vpn.stou.ac.th ที่ Address bar
  2. ใส่ Username และ Password ที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกับอีเมลของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเปิดใช้