การตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา สามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้าง และขอหนังสือรับรองการปลอดภาระหนี้จากสำนักบรรณสารสนเทศได้ด้วยตนเอง
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสมุด มสธ. เลือกเมนู ตรวจสอบหนี้สิน

ระบบตรวจสอบหนี้สิน

ตรวจสอบหนี้สินคงค้าง และขอหนังสือรับรองการปลอดภาระหนี้ สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา และคลิกตกลง
หน้าจอระบบตรวจสอบหนี้สิน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล และสาขาวิชา
ภาพตัวอย่างข้อมูลในระบบ
4. หากไม่มีหนี้สินคงค้าง นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรองการปลอดภาระหนี้สิน โดยเลือกที่ ดาวน์โหลดใบรับรอง พร้อมยกเลิกการเป็นสมาชิกห้องสมุด และบันทึกหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์ PDF
ภาพตัวอย่างหนังสือรับรอง

การบันทึกหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์ PDF

 1. คลิกขวา และเลือกเมนู Print
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • Save as PDF
  • Adobe PDF
  • Microsoft Print to PDF
 3. คลิก Save
 4. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์
 5. คลิก Save
 1. เลือกเมนู แชร์เอกสาร
 2. เลือก พิมพ์
 3. เลือก บันทึกเอกสาร
 1. เลือกเมนู แชร์เอกสาร
 2. เลือก พิมพ์
 3. เลือก บันทึกเอกสาร

กรณีไม่พบข้อมูล/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/มีหนี้สินคงค้าง