สื่อการศึกษา

ฐานข้อมูล

สื่อการศึกษาที่บันทึกและจัดเก็บในรูปดิจิทัล
ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหนังสือวิชาการประเภทตำราที่ให้ความรู้เฉพาะ ความรู้พื้นฐานของสาขาวิชา หรือความรู้ทั่วไป ประเภทสารคดี และบันเทิงคดี

วารสาร

สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วยบทความหลายบทความ ในแต่ละฉบับ มีผู้เขียนหลายคน

สื่อโสตทัศน์

วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ มีลักษณะเป็นภาพและเสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้นาน สื่อโสตทัศน์มีหลายรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้แก่ ซีดี ดีวีดี ซีดีเสียง