รายชื่อหนังสือน่าอ่าน

คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของห้องสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ห้องสมุด มสธ. จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย การแนะนำห้องสมุด การสอนการค้นสื่อการศึกษา การใช้บริการห้องสมุด และรายชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สารสนเทศ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้แล้ว

แนะนำ E-Book ด้านการศึกษาทางไกล การเรียนรู้ในช่วงโควิด-19

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง โดยผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อประสม ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี กุลสตรีศรีสยาม

20 ธันวาคม 2562 เป็นวันครบ 115 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

นนทบุรีศรีมหานคร: หนังสือรางวัลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

“นนทบุรีศรีมหานคร” ได้รับการตัดสินจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ให้เป็นหนังสือ “รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารคดี”

พระเมรุมาศ: สายใยแห่งความรักและอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

พระเมรุมาศ แห่งสยามประเทศ พระเมรุมาศ: สายใยแห่งความรักและอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙...

หนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

นานาสาระ