หนังสือ

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดตามสาขาวิชา

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด จำแนกตาม 12 สาขาวิชา

รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด มสธ.

รายชื่อหนังสือน่าอ่าน

แนะนำรายชื่อหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด

สื่ออ้างอิงที่น่าสนใจ

สื่ออ้างอิง คือ สารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้และนำไปประกอบหรืออ้างอิงเรื่องราวเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องอ่านทั้งหมด อีกทั้งข้อมูลที่ค้นได้อาจชี้แนะแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม มีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบตามลำดับอักษร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

e-Books คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายหนังสือจริงเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือบางเล่มผู้ใช้สามารถอ่านได้เหมือนหนังสือทั่วไป บางเล่มนำเสนอในลักษณะมัลติมีเดียได้ มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สำนักบรรณสารสนเทศจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา กว่า 200,000 ชื่อเรื่อง

นิเทศศาสตร์อาเซียน

สารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน ที่จัดให้บริการในห้องสมุด มสธ.