ฐานข้อมูล

สื่อการศึกษาที่บันทึกและจัดเก็บในรูปดิจิทัล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่น ๆ ประมาณ 600 สถาบัน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals)มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลบทความวารสาร จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ

ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะ ประกอบด้วยบทความวารสาร นิตยสาร และหนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนีและบทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 200 รายการ

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลบทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937
ฐานข้อมูลการวิจัยด้านการศึกษา ประกอบด้วยบทความฉบับเต็ม ดัชนี และบทคัดย่อสำหรับวารสารการศึกษา หนังสือ และ เอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายพันฉบับ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา เช่น การศึกษาในหลายภาษา สุขศึกษา และ การทดสอบต่างๆ
ฐานข้อมูลบทความวารสาร ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
เครื่องมือที่สามารถค้นครั้งเดียว ครอบคลุมข้อมูลจากฐานข้อมูลสื่อการศึกษาของห้องสมุด (โอแพก) ที่ให้ข้อมูลฉพาะรายการทางบรรณานุกรม ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ) และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม/บทคัดย่อเท่านั้น
ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มรวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาที่ครอบคลุม ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML โดยสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF HTML และ MP3
ฐานข้อมูลบทความวารสาร เอกสารรายงานการประชุม และเอกสารมาตรฐานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ นิตยสารภายในประเทศ และโซเชียลมีเดียของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสามารถเรียกดูข่าวในรูปแบบไฟล์ PDF และข้อความ (Text) พร้อมฟังก์ชันการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML โดยสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF HTML และ MP3
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับ เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & Microbiology และ Social Sciences ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไม่จำกัดผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสาร ฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ โดยผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อ Sign In ระบบ สามารถคั่นหน้าหนังสือ /แก้ไข โน้ตย่อ รวมถึงการเน้นคำ/ข้อความสำคัญ
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

สารบัญ