ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์


Dissertation Fulltext

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่น ๆ ประมาณ 600 สถาบัน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม

ProQuest Dissertations & Theses Global

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Thai Digital Collection

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


Academic Search Complete

ฐานข้อมูลบทความวารสาร และเอกสาร ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลบทความวารสาร จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ

Cambridge Core: eJournals

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML

CINAHL Complete

ฐานข้อมูลบทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937

Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลปี ค.ศ. 1965 – ปัจจุบัน ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Emerald Management (EM92)

ฐานข้อมูลบทความวารสาร ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

เครื่องมือที่สามารถค้นครั้งเดียว ครอบคลุมข้อมูลจากฐานข้อมูลสื่อการศึกษาของห้องสมุด (โอแพก) ที่ให้ข้อมูลฉพาะรายการทางบรรณานุกรม ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ) และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม/บทคัดย่อเท่านั้น

Gale Academic OneFile Select

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML โดยสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF HTML และ MP3

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลบทความวารสาร เอกสารรายงานการประชุม และเอกสารมาตรฐานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

JSTOR: Archive Collections (Arts & Sciences IV)

ฐานข้อมูลที่รวบรวม Archive มากกว่า 2,000 ฉบับ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

Kluwer Arbitration

ฐานข้อมูลด้านกฏหมาย เน้นอนุญาโตตุลาการ ประกอบด้วยข้อมูลทางกฏหมายและกรณีศึกษา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Matichon e-Library

ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ScienceDirect

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & Microbiology และ Social Sciences ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน

SpringerLink Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

Thai Journals Online (ThaiJO)

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

Web of Science

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


Cambridge Core: eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไม่จำกัดผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน

ProQuest Ebook Central

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อ Sign In ระบบ สามารถคั่นหน้าหนังสือ /แก้ไข โน้ตย่อ รวมถึงการเน้นคำ/ข้อความสำคัญ

EBSCO eBooks Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน

Gale eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML

iG library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสาร ฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

JSTOR eBooks

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ โดยผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

Oxford Scholarship Online (eBooks)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF

Springer Link (eBooks)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

ScienceDirect eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

Thai eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF