ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์


Dissertation Fulltext

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่น ๆ ประมาณ 600 สถาบัน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม

ProQuest Dissertations & Theses Global

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Thai Digital Collection

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ABI/INFORM Collection

ฐานข้อมูลบทความวารสารและเอกสาร ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

(สิ้นสุดการใช้งานวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

Academic Search Complete

ฐานข้อมูลบทความวารสาร และเอกสาร ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลบทความวารสาร จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ

CINAHL Complete

ฐานข้อมูลบทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937

Emerald Management (EM92)

ฐานข้อมูลบทความวารสาร ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม

H.W. Wilson (12 Subjects)

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สิ้นสุดการใช้งานวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลบทความวารสาร เอกสารรายงานการประชุม และเอกสารมาตรฐานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

JSTOR: Archive Collections (Arts & Sciences IV)

ฐานข้อมูลที่รวบรวม Archive มากกว่า 2,000 ฉบับ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

Kluwer Arbitration

ฐานข้อมูลด้านกฏหมาย เน้นอนุญาโตตุลาการ ประกอบด้วยข้อมูลทางกฏหมายและกรณีศึกษา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Matichon e-Library

ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ScienceDirect

ฐานข้อมูลบทความวารสาร หนังสือ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

SpringerLink Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

Web of Science

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


Cambridge Books Online

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไม่จำกัดผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน

ProQuest Ebook Central

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อ Sign In ระบบ สามารถคั่นหน้าหนังสือ /แก้ไข โน้ตย่อ รวมถึงการเน้นคำ/ข้อความสำคัญ

EBSCO eBooks Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน

Gale Virtual Reference Library (eBooks)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML

iG library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสาร ฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

JSTOR eBooks

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ โดยผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

Oxford Scholarship Online (eBooks)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF

Springer Link (eBooks)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

ScienceDirect eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

Thai eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF