ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่น ๆ ประมาณ 600 สถาบัน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

ฐานข้อมูลบทความวารสาร และเอกสาร ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลบทความวารสาร จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลบทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลปี ค.ศ. 1965 – ปัจจุบัน ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลบทความวารสาร ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
เครื่องมือที่สามารถค้นครั้งเดียว ครอบคลุมข้อมูลจากฐานข้อมูลสื่อการศึกษาของห้องสมุด (โอแพก) ที่ให้ข้อมูลฉพาะรายการทางบรรณานุกรม ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ) และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม/บทคัดย่อเท่านั้น
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML โดยสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF HTML และ MP3
ฐานข้อมูลบทความวารสาร เอกสารรายงานการประชุม และเอกสารมาตรฐานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML โดยสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF HTML และ MP3
ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & Microbiology และ Social Sciences ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไม่จำกัดผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสาร ฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาศาสตร์ โดยผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ HTML และ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อ Sign In ระบบ สามารถคั่นหน้าหนังสือ /แก้ไข โน้ตย่อ รวมถึงการเน้นคำ/ข้อความสำคัญ
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

Table of Contents