ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries
ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายคดีระหว่างประเทศ การรายงานของศาลระหว่างประเทศ ศาลในประเทศ และศาลเฉพาะกิจ ประกอบด้วย modules ดังนี้
ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายคดีระหว่างประเทศ การรายงานของศาลระหว่างประเทศ ศาลในประเทศ และศาลเฉพาะกิจ ประกอบด้วย modules ดังนี้
ฐานข้อมูลที่รวบรวมรัฐธรรมนูญจากนานาประเทศ รวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น การแก้ไขพระราชบัญญัติ / กฎหมาย
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford Publishingทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับฯ ประกอบด้วย modules ดังนี้
ฐานข้อมูลการเรียกร้องการลงทุนเป็นการรวบรวมเนื้อหาและบทความวิเคราะห์เพื่อการวิจัย กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ บทความวารสารเอกสารบันทึกกฎหมาย อนุญาโตตุลาการ