วารสาร

วารสารที่น่าสนใจ

รายชื่อวารสาร​

รายชื่อวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด มสธ. โดยจำแนกตามหลักสูตร และสาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd