วารสารใหม่ที่น่าสนใจ

รายชื่อวารสาร

รายวารสารภาษาไทยที่มีให้บริการในห้องสมุด มสธ. โดยแยกออกเป็น

สารบัญวารสาร มสธ.​

สารบัญวารสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารบัญวารสารภาษาอังกฤษ

สารบัญวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการในห้องสมุด มสธ. โดยแยกออกเป็นสาขาวิชาเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

รวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์บทความ และข้อมูลการอ้างอิงบทความของวารสารวิชาการไทย เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และพัฒนาวารสารไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ