สื่ออ้างอิงที่น่าสนใจ

สื่ออ้างอิง คือ สารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้และนำไปประกอบหรืออ้างอิงเรื่องราวเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องอ่านทั้งหมด อีกทั้งข้อมูลที่ค้นได้อาจชี้แนะแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม มีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบตามลำดับอักษร

ปัจจุบันสื่ออ้างอิงมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งเป็นรูปเล่มเรียกว่าหนังสืออ้างอิงที่จะมีสัญลักษณ์แตกต่าง จากหนังสือทั่วไปคือให้สัญลักษณ์ตัวอักษร อ. (ย่อมาจากอ้างอิง) หรือ R (ย่อมาจาก Reference) กำกับไว้ที่สันของหนังสือ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือทั่วไป และไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

สื่ออ้างอิงอีกรูปแบบหนึ่งคือ สื่ออ้างอิงในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และข้อมูลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแนะนำหนังสือพจนานุกรมในสาขาวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจที่มีบริการในห้องสมุด ดังนี้

พุทธศาสนา

กฏหมาย

ประชากรศาสตร์

บริหารธุรกิจ

จริยธรรม

การจัดการ

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา