LIBRARY

เปิดประสบการณ์การใช้บริการแบบใหม่ที่ห้องสมุด มสธ. นำบริการออนไลน์ต่าง ๆ เข้าไปอยู่บนโลกเสมือนจริง
และห้องแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ STOU New books พร้อมรีวิวแนะนำและแจ้งสถานะการให้บริการของหนังสือฉบับพิมพ์ และแหล่งอ่านฉบับเต็มสำหรับ eBook

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น