ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

คำอธิบายหลักสูตร

เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ การสืบค้นข้อมูลแบบง่ายและแบบขั้นสูง ผลการสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุด

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC)
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดแบบง่ายและแบบขั้นสูงได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนนำผลรายการค้นทรัพยากรห้องสมุดทางบรรณานุกรมไปใช้งานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล:

เข้าเรียนเนื้อหาครบทุกบท และทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป