แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ. จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
โปรดเลือกคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามแต่ละข้อ ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 6 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านแบบทดสอบ