ข่าวห้องสมุดที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ