จดหมายเหตุคืออะไร ? ทำไมต้องมีจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
                                                                                                                                นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม*

                          คำว่า “จดหมายเหตุ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Archives” (อ่านว่า อาร์-ไคฟส์) ถ้าพูดถึง
          จดหมายเหตุ หลายๆคนคงนึกถึงบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหรือในสมัยโบราณ

          แต่ในความหมายตามหลักวิชาการสากลของการดำเนินงานเอกสารจดหมายเหตุนั้น “จดหมายเหตุ”
          หมายถึง
เอกสารต้นฉบับที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้ว ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนผลิตขึ้นมาเพื่อ
          ใช้ในการปฏิบัติงานและผ่านการประเมินคุณค่าแล้วว่าสมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป เนื่องจากมีความ
          สำคัญต่อหน่วยงานนั้นๆ เอกสารจดหมายเหตุมีหลายประเภท ได้แก่ ประเภทลายลักษณ์อักษร โสตทัศน
          จดหมายเหตุ แผนที่ แผนผังและวัสดุคอมพิวเตอร์

                         นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ก่อตั้งขึ้นมา จากโครงการ
          มหาวิทยาลัยในกระดาษจนมาเป็นมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
          ดังนั้นประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่สมควรเก็บรักษาไว้ให้
          อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่
          สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำ
          คัญของการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเพื่อมิให้สูญหายหรือถูกทำลาย จึงดำริให้จัดตั้ง
          หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อ