จดหมายเหตุบอกเล่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    »   [09 ต.ค. 51] พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
    »   [31 ต.ค. 51] 22 และ 30 พฤษภาคม วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี
    »   [31 ต.ค. 51] พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
    »   [31 ต.ค. 51] วังศุโขทัย
    »   [02 มี.ค. 55] พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มสธ.
    »   [01 ส.ค. 55] เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มหาราชินี
    »   [05 มี.ค. 56] 18 ปี  ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
    »   [15 มี.ค. 56] 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   
    »   [07 มี.ค. 57] ประวัติการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
    »   เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตอนที่ 1 พระกรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
    »   เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตอนที่ 2 การทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
    »   [16 ก.ย. 58] มสธ. กับคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
    »   [16 ก.ย. 58] "Bike for MOM"

    »   [21 มี.ค. 59] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ การศึกษาทางไกnew

 

 

 

จัดทำโดย  หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  สำนักบรรณสารสนเทศ  มสธ.