มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

 


ข่าวจากสื่อมวลชน

     ในส่วนมุมมองที่ถ่ายทอดจากสื่อมวลชนผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในสมัยนั้น อาทิ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประจำวันที่  8  ธันวาคม 2521 ได้รายงานข่าวเรื่อง “ มาเรียน
มหาวิทยาลัยเปิด กันเถิด” ความตอนหนึ่งว่า “ ขณะนี้ คนไทยกำลังจะมีมหาวิทยาลัย
แห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่คนไทยทุกส่วนของประเทศ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
    อยู่ที่บ้านหรืออย่างที่ท่านอธิการบดีคนแรกเคยกล่าวว่าอยู่ในคุกก็เรียนได้ ” หนังสือพิมพ์
มติชน ประจำวันที่  17 พฤษภาคม 2522 ได้รายงานข่าวเรื่อง “ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชทางออกใหม่ในระดับอุดมศึกษา” ความตอนหนึ่งว่า “หากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชสามารถดำเนินนโยบายตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเปิดได้
  อย่างแท้จริง จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการศึกษาและอนาคตของประเทศิ
ชาตกล่าวคือจะช่วยให้คนมีโอกาสในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ผู้ที่มีฐานะ
ยากจนหรืออยู่ในชนบทที่ห่างไกลก็จะมีโอกาสได้ศึกษาพอๆ กับคนที่มีฐานะเศรษฐกิจ
ดีในตัวเมืองและการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศก็น่าจะทำได้ดี
กว่ามหาวิทยาลัยอื่นเพราะเท่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆผลิตบัณฑิตออกไปจำนวน
   มากน้อยตามความสามารถในการผลิตของตนมากกว่าที่จะคิดถึงความต้องการของตลาด
    แรงงาน จึงมีผลให้ผู้ที่จบออกมาหลายสาขาไม่มีงาน ทำแต่ผู้เรียนมหาวิทยาลัยเปิดย่อม
สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องกว่า  ว่าเขาควรจะเรียนวิชาใด ”                                  


......................................................................


                                                  

 

« Back  Next »