9

1

1AV STOU 11008 CDA-T 60/013

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ. (2559) [ซีดีเอ]. นนทบุรี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สื่อประกอบการเรียนเสริมชุดวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ กล่าวถึงการบริการบนเครื่องบิน การธนาคาร การไปรษณีย์ การแปลเอกสาร การให้คำปรึกษาด้านความงาม  ซาวน่า ฟิตเนสและกีฬากอล์ฟ การดูแลเด็ก ผู้สูงวัย และผู้ป่วยจิตเวช การรักษาพยาบาล  การบริการในโรงแรม

 

2

AV STOU 97410 CDM-T 60/038

การจัดการธุรกิจการพิมพ์. (2553) [ซีดีเอ็ม]. นนทบุรี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สื่อประกอบการเรียนเสริมซีดีมัลติมีเดียชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กล่าวถึงการจัดการองค์การในธุรกิจการพิมพ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  การจัดการพัสดุ ต้นทุนทางการพิมพ์และการประเมินราคา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์

 


3

3AV STOU 82323 CDA-T 60/007

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. (2559) [ซีดีเอ]. นนทบุรี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สื่อประกอบการเรียนเสริมหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวถึงวิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศ แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลัก แนวคิดทฤษฎี ก่อร่าง/ประกอบสร้างในฐานะทฤษฎีกระแสรอง แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเลือกใหม่ ๆ ปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

ู้

4

AV  STOU 13412 CDM-T 60/035

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์. (2554) [ซีดีเอ็ม]. นนทบุรี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สื่อประกอบการเรียนเสริมซีดีมัลติมีเดียชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงสังคมศาสตร์: ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ แหล่งทรัพยากรประเภทแหล่งสารสนเทศทางแพทยศาสตร์

5

AV DVD 00099

วันนี้ต้องพร้อมพอต่อภัยพิบัติของชุมชนท้องถิ่น. (2550?) [ดีวีดี]. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ.

การร่วมมือของอาสาสมัคร การบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู พัฒนาและการเตรียมพร้อมรับภัยในอนาคต ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชนอาสาสมัคร ประชาชน และนานาชาติ การยกระดับการจัดการภัยพิบัติของสังคมไทย

 

6

AV CDA 00222

หน้าที่นักบริหาร หลักปฏิบัติ 6 ประการเพื่อความสำเร็จ. (2550) [ซีดีเอ]. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

การทำหน้าที่ของนักบริหารและคุณสมบัติพิเศษ หน้าที่นักบริหารที่ดี เช่น มีความความเชี่ยวชาญ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น การสร้างความสำเร็จในการทำงาน การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

7

AV VCD 01704

แต่งหน้าหลากสไตล์. (2550) [ดีวีดี]. กรุงเทพฯ: ซอฟต์แวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล.

การแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ การแก้ไขจุดบกพร่องของใบหน้า การสร้างความโดดเด่น เคล็ดลับการแก้ไขรูปตา การแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ เช่น การแต่งหน้าสไตล์เกาหลี การแต่งหน้าสไตล์แฟนซี เป็นต้น


7

AV VCD 02294

กายบริหารกับ ไลซ่า ฮาร์ท. (2546) [วีซีดี]. กรุงเทพฯ: โรส วิดีโอ.

การบริหารร่างกายกับครูฝึกชั้นนำ ไลซ่า ฮาร์ท การบริหารร่างกายเฉพาะส่วน การลดสัดส่วนต่างๆ ให้กระชับสมส่วน ตั้งแต่บริเวณสะโพก ต้นขา ท่อนแขน และหน้าท้อง และเคล็ดลับท่ากายบริหารอื่นๆ

 


44หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา กรกฎาคม 2561