PIC07

แผนที่ พ.ศ. 2453 แสดงจุดเริ่มต้นทางรถไฟเจ้าพระยาวรพงศ์
ที่วัดบวรมงคล บางยี่ขัน

โครงการรถไฟสายบางบัวทองเป็นโครงการใหญ่ การกำหนดโครงสร้างทางรถไฟและเส้นทางเดินรถไฟดำเนินงานโดยเอกชน

พ.ศ. 2452 ทางรถไฟสายบางบัวทองได้เริ่มวางรางประเดิมเป็นครั้งแรก โดยเริ่มตัดจากข้างวัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) แต่หลังจากวางรางได้ไม่นาน ในเดือนตุลาคม 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ทำให้พระยาวรพงศ์พิพัฒน์สิ้นอาลัย ละวางงานต่าง ๆ ลง

พ.ศ. 2457 หลังจากที่เจ้าพระยาวรพงศ์ ได้รับโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศให้เป็นจางวางเอก ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ท่านได้เริ่มมุงานสร้างทางรถไฟสายบางบัวทองอีกครั้ง โดยเกณฑ์ผู้คนให้ช่วยกันหาอิฐหักมาถมที่ ที่ขอได้ก็ขอ ที่ขอไม่ได้ก็ซื้อ
PIC07