การวางรถไฟจากสถานีบางบัวทองถึงสถานีรถไฟระแหงทำได้ง่ายขึ้น การจัดซื้อที่ดินเพื่อวางรางรถไฟก็ไม่ยุ่งยากเหมือนช่วงแรก เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองการสร้างทางรถไฟ ดังนั้นทางรถไฟระยะนี้จึงตัดตรงไม่คดโค้งเหมือนช่วงอำเภอบางกรวย อำเภอเมือง และอำเภอบางใหญ่

PIC10

รถไฟสายบางบัวทองกำลังข้ามคลองบ้านสามวัง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เพื่อไปตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2470 หลังจากที่เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ท่านก็ได้ดำเนินการสร้างรถไฟสายบางบัวทองต่อจากสถานีรถไฟบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตรงไปทางทิศเหนือผ่านคลองลากค้อน บ้านลำโพ ในเขตอำเภอบางบัวทอง ข้ามคลองลำโพ ผ่านตำบลคลองข่อย ใกล้วัดกล่ำหรือวัดศรีเขตนันทาราม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผ่านบ้านบางสะแก ถึงตลาดระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีสถานีรถไฟระแหงที่ริมคลองระแหง ตรงข้ามวัดบัวแก้วเกษร ใกล้ตลาดระแหง
PIC07 PIC10