ซื้อเสื้อผ้าข้าวของ...ต้องมาพาหุรัด

      

       ตลาดพาหุรัดเป็นย่านการค้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคต้นสมัยรัตนโกสินทร์มีชุมชนชาวจีน ลาว และญวนอาศัย ประกอบอาชีพในบริเวณนี้ สมัยก่อนจึงมีชุมชนบ้านลาว ซึ่งมีอาชีพทำกระบะขาย กระบะเป็นภาชนะใส่อาหาร จึงเรียกว่าบ้านกระบะ ส่วนบ้านหม้อ เป็นแหล่งชุมชนญวน ต่อมาเกิดไฟไหม้ที่ชุมชนญวนทำให้พื้นที่ว่างจึงมีการตัดถนนพาหุรัด เชื่อมระหว่างตำบลบ้านลาวถึงสะพานหันหรือถนนมหาชัยถึงเฟื่องนคร เป็นถนนที่กว้างมากจนมีคำปรารภว่า "ถนนกว้างถึงเพียงนี้ จะเอารถเอาคนที่ไหนมาเดิน"ถนนพาหุรัด

โรงไฟฟ้าวัดเลียบ ปี ๒๔๗๖
   
   

สะพานพระพุทธยอดฟ้า  ย่านพาหุรัด

ตลาดบ้านหม้อ