ศาลาเฉลิมกรุง

      

       ในพ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบันเทิงสำหรับราษฎร เป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยและสวยงามแห่งหนึ่งของเอเซียอาคเนย์ และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่โรงภาพยนตร์อื่นเลิกกิจการไปแล้ว
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง