บรรณานุกรม

       

       ซัทตัน, เอ็น. (2469). ภูมิศาสตร์สยาม.กรุงเทพฯ : ไทยเขษม.

       ปิยนาถ บุนนาค. (2537). คลองประวัติศาสตร์ในอดีต ใน คลอง : อาศรมความคิดเรื่องคลองในกรุงเทพมหานครและ
             ปริมณฑล (น.27-57). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

       ปราณี กล่ำส้ม. (2548, เมษายน-มิถุนายน). จากพาหุรัดถึงตลาดมิ่งเมือง. เมืองโบราณ. 31 (2), 102-111.

       ปรีดี พิศภูมิวิถี. (2556, 30 พฤษภาคม). วิวัฒน์รัตนโกสินทร์ : การสร้างบ้านแปงเมืองและการขยายพระนครในสมัย
              กรุงรัตนโกสินทร์. ศิลปากร. 56 (6), 38-51.

       ลอเรณศ์ ฉั่ว. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). กรุงเทพฯ/สำเพ็ง: หนึ่งเมืองสองนครา เชื้อชาติ สถาปัตยกรรมและชาตินิยม
              ในกรุงเทพฯ ต้นศตวรรษที่ 20. อ่าน. 5 (1), 154-173

       ส. พลายน้อย. (2532). ชีวิตตามคลอง. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ.

       สมศรี สุกุมลนันท์. (2537). ประสบการณ์ได้ชมพระบารมีรัชกาลที่เจ็ด. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการสมาคม
              ประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ประวัติศาสตร์สังคม : มิติใหม่
              ทางการศึกษารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(น.1-4). กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ใน
              พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

       ใหญ่ นภายน. (2542, ตุลาคม-ธันวาคม). ภาพสะท้อนชีวิตไทยในอดีต (2) : เรื่องรถราง. เมืองโบราณ. 25 (4),
               99-104

       ใหญ่ นภายน. (2547, ตุลาคม-ธันวาคม). "โรงหนัง โรงละคร ย้อนยุคกึ่งศตวรรษ" ตอนที่ 1 วารสารไทย. 25 (92),
               50-67.

       หนุ่มรัตนะ. (2558, มกราคม-มีนาคม). คลองที่หายไปจากพระนคร. เมืองโบราณ. 41 (1), 91-101.

       ภาพ ค้น มีนาคม, 2560 จาก https://www.facebook.com/77PPP/photos

       เพลงเถลิงศก ค้น มีนาคม, 2560 จาก https://www.youtube.com/watch?v=nN9KyG6xBTg