หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ


e-Books คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายหนังสือจริงเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือบางเล่มผู้ใช้สามารถอ่านได้เหมือนหนังสือทั่วไป บางเล่มนำเสนอในลักษณะมัลติมีเดียได้ มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สำนักบรรณสารสนเทศจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา กว่า 200,000 ชื่อเรื่อง

การให้บริการ

ผู้สนใจสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดได้ หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดอำนวยความสะดวกโดยจัดกลุ่มและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจเพื่อให้บริการ ดังนี้

  1. กลุ่มหนังสือวิชาการ ครอบคลุม 12 สาขาวิชา โดยเน้นหนังสือวิชาการตามหลักสูตร และหนังสือทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
  2. กลุ่มหนังสือสารคดี/บันเทิงคดี

โดยห้องสมุดนำเสนอเป็นประจำทุกเดือน ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด จากทางเลือก http://library.stou.ac.th/library-resources-list

ปี 2559

มี.ค.

เม.ย.

ก.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ ปี 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
หรืออีเมล์ libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

Last Update: January 5, 2016