สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
ก้าวไปด้วยกัน
ก4 
2
ข่าวคริสตจักร
3
ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ข21
4
จดหมายราชบัณฑิตยสถาน
จ4
5
จดหมายข่าวสมาคมจดหมายเหตุไทย
จ4
6
จดหมายข่าวสารไทยศึกษา จ12
7
จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ จ32
8
จดหมายข่าวห้องสมุดเฉพาะ: สำนักราชเลขาธิการ
จ18
9
จุลสารจับตาอาเซียน จ3
10
จุลสารลายไทยฉบับพิเศษวันภาษาไทยแห่งชาติ จ42
11
จุลสารสตรีศึกษา
จ16
12
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
จ35
13
ช่อการะเกด
ช4
14
โดมทัศน์
ด2
15

ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความ ทางวิชาการ คณะโบราณคดี

ด4
16
ทางอีศาน ท16
17
ธรรมรักษ์
ธ3
18
พัฒนศิลป์ พ5
19
พิฆเนศวร์สาร
พ7
20
พิพิธภัณฑ์สาร
พ6
21
พุทธศาสนา
พ8
22
ปัญญา
ป9
23
ภาษาและหนังสือ
ภ2
24
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม3
25
เมืองโบราณ
ม4
26
แม่น้ำโขง
ม10
27
รังสิตสารสนเทศ
ร10
28
ลานจันทร์
ล2
29
วชิราวุธานุสรณ์
ว117
30
วัฒนศิลปสาร
ว88
31
วารสารจีน-ไทย
จ48
32
วารสารทักษิณคดี
ว13
33
วารสารไทยศึกษา
ว285
34 วารสารธรรมาตา
ว287
35
วารสารบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว31
36
บรรณศาสตร์ มศว.
ว33
37
วารสารประวัติศาสตร์
ว213
38
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
ว268
39
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ว158
40
วารสารภาษาปริทัศน์
ว42
41
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
ว52
42
วารสาร มฉก. วิชาการ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ว171
43
วารสารมนุษยศาสตร์
ว51
44
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
ว94
45
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.รังสิต
ว220
46
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎร์สุราษฎร์ธานี ว179
47
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ว331
48
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว46
49
วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ว339
50
วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ว48
51
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ว293
52
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ว271
53
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ว99
54
วารสารวิชาการ หอสมุดแห่งชาติ ว266
55
วารสารวิชาการแสงธรรม ว131
56
วารสารวิทยบริการ ว323
57
วารสารวรรณกรรมร่วมสมัย : ปรากฎ
ว367
58
วารสารวรรณวิทัศน์
ว85
59
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
ว198
60
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ว336
61
วารสารศิลปศาสตร์
ว20
62
วารสารศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ว333
63
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
ว182
64
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว321
65
วารสารสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ว227
66
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ว281
67
วารสารสหศาสตร์
ว265
68
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
ว166
69
วารสารสานสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว298
70
วารสารสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
ว259
71
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว298
72
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ว370
73
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มก.
ว159
74
วารสารสารสนเทศ (ม.ขอนแก่น)
ว328
75
วารสารสาระคาม
ว270
76
วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว189
77
วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ว229
78
วารสารห้องสมุด
ว84
79
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
ว141
80
วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว47
81
วารสารอักษรศาสตร์ ม.ศิลปการ
อ2
82
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว245
83
วิภาษา
ว162
84
วัฒนธรรมเพื่อชีวิต ว240
85
ศิลปกรรมสาร
ศ6
86
ศิลปวัฒนธรรม
ทั่วไป
87
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุร
ศ1
88
ศิลปากร
ศ2
89
สายตรงศาสนา
ส27
90
สารนิเทศ สำนักวิทยบริการและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ส7
91
สารเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ส13
92
สารมิตรภาพไทย-ลาว ส13
93
สารภาษาไทย
ส40
94
สารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ส43
95
สารสำนักช่างสิบหมู่
ส47
96
สารสำนักพุทธ
ส40
97
สร้างคุณค่า
ส44
98
Samart ส16
99
สื่อพลัง
ส49
100
เอเชียพิจาร อ34
101
Art4d อ1
102
อ่าน
อ15
103
อินฟอร์เมชั่น
อ8
104
อักษรสาร
อ13
105
Asian Magazine
อ28
106
The American Archivist
A28
107
American Libraries
A32
108
Applied Linguistic
A26
109
Applied Psycholinguistics
A30
110
Archival Outlook
A39
111
Arts of Asia
A14
112
Collection Management
C7
113
College and Research Libraries
C27
114
College & Research Libraries News
C29
115
Econtent
E5
116
English for Specific Purposes *
E12
117
Essential Teacher
E14
118
The Information Management Journal
I29
119
IFLA Journal
I1
120
Information Technology and Libraries
I33
121
International Information and Library Review *
I9
122
International Organization
I16
123
Journal of Academic Librarianship *
J36
124
Journal of Documentation
J73
125
Journal of Education for Librarianship and Information Science (JELIS)
J70
126
Journal of Information Science
J13
127
Journal of Librarianship and Information Science
J61
128
Journal of Library Administration
J54
129
Journal of Library & Information Services in Distance Learning
J49
130
Journal of Philosophy and Religion
J20
131
Journal of Southeast Asian Studies
J22
132
Journal of the American Society for Information Science
J37
133
The Journal of the Siam Society
J51
134
Journal of Visual Culture
J12
135
Library and Information Science Research *
L5
136
Library Hi-Tech
L12
137
Library Journal
L3
138 Library Quarterly
L13
139
Library Resources and Technical Services
L15
140 Library Trends
L4
141 LMANUSYA : Journal of Humanities
M8
142 News Reviwe of Information
N7
143 Online
O3
144 PASSA
P21
145 Program : Electronic Library & Information Systems
P15
146 Reference & User Services Quarterly
R10
147 Rian Thai
R6
148 RJAS : Rangsit Journal of Art and Sciences
R7
149 RJSH : Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
R5
150 Science Technology & Human Values
S4
151 System *
S15
152 TESOL Quarterly
T2
153 Thoughts
T8