สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1 ข่าวนิด้า ข3
2
ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข25
3
ครูมุกดาหาร
ค2
4
เคมีน่ารู้
ค5
5
ความรู้คือประทีป
ค1
6
จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา
จ22
7
จุลสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จ10
8
จุลสารลายไทย ฉบับพิเศษวันภาษาไทยแห่งชาติ จ42
9
จุลสาร Focus on Training จ15
10 จุลสารศุลกากร จ39
11
จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จ39
12
จดหมายข่าว วช.
จ1
13
พัฒนาเทคนิคศึกษา
พ2
14
ประชาคมวิจัย
ป12
15
แม่โจ้ปริทัศน์
ม1
16
มทส.สาร
ม6
17
มนุษยศาสตร์สาร
ม7
18
รีฟอร์ม: ข่าวสารวิจัย มช.
ร14
19
รูสมิแล
ร14
20
วงการครูและผู้ปกครอง
ว1
21
วารสาร กศน.
ว277
22
วารสารการบริหารการศึกษา ว25
23
วารสารการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว241
24
วารสารการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว241
25
วารสารการวัดผลการศึกษา
ว12
26
วารสารการศึกษาไทย
ว256
27
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
ว309
28
วารสารกีฬา
ว143
29
วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว183
30
วารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว89
31
วารสารข่าวครูศรีสะเกษ
ว89
32
วารสารคณะพลศึกษา
ว7
33
วารสารคณิตศาสตร์
ว19
34
วารสารครุศาสตร์
ว210
35
วารสารครูเชียงใหม่
ว228
36
วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ว388
37
วารสารทางวิชากรราชภัฏกรุงเก่า
ว156
38
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา : [ECT Jou.]
ว246
39
วารสารนเรศวรพะเยา
ว312
40
วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน
ว172
41
วารสารบัณฑิตศึกษา
ว11
42
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฎพิบูลสงครม ว354
43
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฎวไลย์ลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว112
44
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ว274
45
วารสารบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ว232
46
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ว25
47
วารสารบริหารการศึกษา มศว.
ว235
48
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ว324
49
วารสาร ปขมท.
ว55
50
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ว123
51
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ว58
52
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว263
53
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ว357
54
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว225
55
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ว11
56
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว145
57
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว225
58
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว300
59
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ว223
60
วารสารร่มไทรทอง
ว300
61
วารสารร่มพฤกษ์
ว98
62
วารสารราชพฤกษ์
ว201
63
วารสารรามคำแหง
ว301
64
วารสารวงการครู
ว50
65
วารสารวิจัย มข.
ว101
66
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ว231
67
วารสารวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว334
68
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์
ว231
69
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว191
70
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ว181
71
วารสารวิจัยและฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว187
72
วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ว2
73
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว254
74
วารสารวิจัยสถาบัน มข.
ว107
75
วารสารวิจัยสังคม
ว51
76
วารสารวิชาการ(กรมวิชาการ)
ว91
77
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
ว351
78
วารสารวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ว123
79
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
ว230
80
วารสารวิชาการ “บัณฑิตศาส์น มมร.”
ว188
81
วารสารวิชาการปริทัศน์
ว230
82
วารสารวิชาการ ม.กรุงเทพธนบุรี ว129
83
วารสารวิชาการ ม.ฟาร์อีสเทอร์น ว112
84
วารสารวิชาการ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว75
85
วารสารวิชาการ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ว316
86
วารสารวิชาการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ว121
87
วารสารวิชาการ ม.หอการค้า
ว218
88
วารสารวิชาการ ม.อบ.
ว249
89
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ว252
90
วารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว340
91
วารสารวิชาการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ว311
92
วารสารวิชาการวิทยาลัยภูเก็ต
ว17
93
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
ว203
94
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ว185
95
วารสารวิชาการ หลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฏสกลนคร
ว345
96
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น
ว347
97
วารสารวิทยาศาสตร์
ว90
98
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ว95
99
วารสารวิทยาศาสตร์ ม.ก.
ว60
100
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ว163
101
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ว6
102
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว122
103
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
ว237
104
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ว250
105
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว236
106
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ว14
107
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา
ว161
108
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ว315
109
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว14
110
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ว236
111
วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว236
112
วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา
ว102
113
วารสารส่งเริมการศึกษาตลอดชีวิต
ว294
114
วารสารสมาคมนักการศึกษามหาสารคาม
ว58
115
วารสารสมาคมนักวิจัย
ว59
116
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย  
117
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว206
118
วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์
ว70
119
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ว111
120
วารสารสำนักบัณฑิตอาสารสมัคร
ว78
121
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ว155
122
วารสาร สออ.ประเทศไทย
ว151
123
วารสารหนังสือเพื่อเด็ก
ว136
124
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
ว248
125
สสวท.
ว278
126
ส่งเสริมเทคโนโลยี
ว30
127
สาร ม.อบ.
ส5
128
สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส40
129
Active learning in higher education
ส40
130 Adult education quarterly
A8
131
Ault Learning
A10
132
American Journal of Distance Education
A34
133
Convergenciae
A3
134
Child Maltreatment
C12
135
Chulalongkorn Educational Review
C19
136
Distance Education
C17
137
Early Childhood Research Quarterly
D7
138
Education Update
E25
139
Educational Action Research
E6
140
Educational Administration Quarterly
E21
141
Educational and Psychological Measurement
E10
142
Educational Leadership
E11
143
Educational Measurement : Issues and Practice
E24
144
Educational Studies in Mathematics
E22
145
Elementary School Journal
E15
146
International Journal for the Advancement of Counseling
E31
147
Journal of Career Development
I26
148
Journal of Distance Education
J59
149
Journal of Counseling and Development
J34
150
Journal of Educational Measurement, JEM
J2
151
Journal of Educational Psychology
J39
152
Journal of Educational Research
J32
153
Modern Asian Studies
M13
154
On the Horizon
O4
155 Open Learing
O5
156
Planning for Higher Education
P14
157 Psychological Methods
P20
158 Review of Education Research
R3
159 School Science & Mathematics
S2
160 Social Education
S17
161
Studies in Continuing Education
S20
162
Studies in the Education of Adults
S3
163 Teaching Children Mathematics
T12