สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
     
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
การเงินการคลัง
ก7
2
การเงินธนาคาร
ทั่วไป
3
ก้าวทัน ASEAN
ก10
4
ข่าวช่าง
ข12
5
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
จ8
6
จุฬาลงกรณ์วารสาร
จ30
7
Competitiveness Review
ค16
8
คิด
ค5
9
ดอกเบี้ย
ทั่วไป
10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธ2
11
Thailand Economic & Business Review ท8
12
Thailand Industrial Today
ท10
13
News Wave
น1
14
Brand Age
ทั่วไป
15
ผู้ส่งออก
ทั่วไป
16
พาณิชย์ศาสตร์ภูมิภาค
พ3
17
Productivity Corner
พ10
18
Productivity World
พ4
19

ฟอร์ควอลิตี้ For Quality

ฟ1
20
Food Beverage Markerting ฟ8
21
Markerteer ม2
22
M&W Money and Wealth อ18
23
รายงานทีดีอาร์ไอ
ร9
24
แรงงานสัมพันธ์
ร7
25
Logistics Thailand
ล6
26
วารสารการงบประมาณ
ว255
27
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ว342
28
วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน
ว127
29
วารสารการจัดการสมัยใหม่
ว149
30
วารสารการท่องเที่ยวนานาชาติ
ว302
31
วารสารการบริหารฅน
ว221
32
วารสารการบริหารและธุรการ
ว234
33

วารสารการประกันภัย

ว177
34

วารสารข้าราชการ

ว15
35
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
ว290
36
วารสารทรัพย์สินทางปัญญา
ว29
37
วารสารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ว302
38
วารสารนักบริหาร
ว26
39
วารสารบริหารธุรกิจ
ว32
40
วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ว174
41
วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
ว271
42
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ว40
43
วารสารพัฒนาชุมชน
ว38
44
วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
ว261
45
วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ว27
46
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
ว124
47
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ว202
48
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
ว286
49
วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ว147
50
วารสาร สตง.
ว303
51
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
ว371
52
วารสารส่งเสริมการลงทุน
ว180
53
วารสารสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ว88
54
ศรีปทุมปริทัศน์
ศ5
55
สรรพากรสาส์น
ส4
56
สมอ.สาร
ส2
57
สตท.
ส50
58
สามิตสาร
ส24
59
E-Commerce
อ17
60
SMEsToday
อ21
61
SME Thailand
อ9
62
SMEs Inspired
อ30
63
Asia food Beverage Thailand 20
64
Asian Industrial Magazine อ10
65
HR Corner อ23
66
HR Magazine Thailand อ13
67
M & W (Money and Wealth) อ18
68
MBA
อ12
69
Accounting Review
A38
70
Administrative Science Quarterly
A1
71
Asia-Pacific Housing Journal A13
72
Asian Business & Management A17
73
AU Journal of management A24
74
Elite Plus E9
75
Engineerig Journal E7
76
Engineerig Transaction
E20
77
GH Bank Housing Journal
G3
78
GIM International
G2
79
Harvard Business Review
H1
80
Human Resource Management
H13
81
Forbes Asia
General
82
International Journal of Business Intelligence Research I12
83
International Review of Administrative Scinces
I7
84 Japan Close-Up
J24
85
Journal of Accountancy
J43
86
Journal of Construction Engineering and Management (ASCE)
J67
87
Journal of Research in Engineering and Technology
J48
88
Journal of Risk Management and Insurance
J7
89
Journal of Management Studies
J69
90
Journal of Marketing
J41
91
Journal of Organizational Behavior
J62
92
Journal of World Trade
J89
93
MIS Quarterly
M15
94
MIT Sloan Management Review
M2
95
Public Administration
P11
96
Public Administration Review
P12
97
Sasin Journal of Management
S12