สาขาวิชานิติศาสตร์  
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
ข่าวเนติบัณฑิตสภา
ข35
2
คำพิพากษาฎีกา
ค6
3
คำพิพากษาศาลฎีกา
ค9
4
จุลนิติ=วารสารจุลนิติ
จ2
5
ดุลพาห
ด1
6
บทบัณฑิตย์
บ1
7
วารสารกฎหมาย คณธนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว4
8
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว341
9
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิต
ว107
10
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
ว109
11
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
ว157
12
วารสารกรมบังคับคดี
ว142
13
วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย
ว306
14
วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ว135
15
วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว28
16
วารสารนิติสังคมศาสตร์
น7
17
วารสารราชทัณฑ์
ว125
18
วารสารสภาทนายความ
ว184
19
เอกสารภาษีอากร
อ3
20
Inspire Update อ24
21
American Business Law Journal
A5
22
American Journal of International Law
A23
23
Arbitration International
A45
24
Berkeley Journal of International Law
B17
25
Business Lawyer
B15
26
Delaware Journal of Corporate Law
D2
27
European Intellectual Property Review
E18
28
European Law Review
E27
29
The George Washington International law Review
G5
30
Harvard International Law Journal
H9
31
Harvard Law Review
H3
32
Human Rights Quarterly
H7
33
Idea / Journal of Law & Technology
I17
34
Industrial Law Journal
I4
35
International and Comparative Law Quarterly
I28
36
International Human Rights Report
I5
37
International Review of Law and Economics
I8
38
International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)
I25
39
Journal of Business Law
J63
40
Journal of Legal Studies Education
J81
41
The Journal of Social Welfare & Family Law
J64
42
Modern Law Review
M11
43
Rutgers Computer & Technology Law Journal
R4
44
Stanford Law Review
S16
45
Yale Law Journal
Y2