สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
ข่าวสารกรมสุขภาพจิต
14
2
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ข9
3
คลินิก : วารสารเวชปฎิบัติ
ค14
4
คลินิกไอเสีย
ค11
5
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ค15
6
ชีวจิต
ทั่วไป
7
ไทยไภษัชยนิพนธ์
ท8
8
เทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์
ท4
9
นิวไลฟ์
ทั่วไป
10
โรงพยาบาลชุมชน
ร15
11
ลด-หยุด-ภัย
ล3
12
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ว317
13
วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
ว284
14
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว3
15 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว251
16
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ว238
17
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ว212
18
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
253
19
วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์
ท18
20
วารสารนโยบายและแผน สาธารณสุข
ว219
21
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ว167
22
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา
ว292
23
วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัยและพัมนาคนพิการ
ว175
24
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว237
25
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ว57
26
วารสารศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ว259
27
วารสารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ว45
28
วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว371
29
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
ว258
30
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ว228
31
วารสารสาธารณสุขศาสตร์
ว73
32
วารสารสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 ว262
33
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ว87
34
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
ว133
35
Smart
ส1
36
สงขลานครินทร์เวชสาร
ส46
37
สนองโอฐสภากาชาด
ส34
38
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
ส6
39
สารพันหลักประกันสุขภาพไทย : สื่อสารหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าสู่สังคมไทย ( UC Digest )
ส9 
40
สารศิริราช
ส31 
41
หมอชาวบ้าน
ทั่วไป 
42
Health Conscious : อุ่นใจใกล้หมอ
ทั่วไป
43
Health & Cuisine
ทั่วไป
44
Health Today Thailand
ทั่วไป 
45
HITAP : Health International and Technology Assessment Program
อ27
46
American Journal of Public Health
A27
47
Bulletin of health science and technology
B6
48
Bulletin of the World Health Organization
B7
49
Clinical Case Studies
C9
50
Eastern Mediterranean Health Journal E13
51
Environmental Health and Prentive Medicine
E19
52
Health Care Management Review
H10
53
Health Policy and Planning
H4
54
Health & Social Work
H5
55
Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine J45
56
Journal of Health Research
J29
57
Journal of Occupational and Environmental Hygiene J46
58
Journal of Occupational Health
J91
59
Journal of the Air & Waste Management Association
J9
60 Journal of Water and Health
J77
61 Medical Care Research and Review
M5
62 Opflow O2
63 Qualitative Health and Research
Q1
64 Southeast Asian Journal of Topical Medicine and Public Health
S10
65 Weekly Epidemiological Record
W1
66 WHO Drug Information
W10