สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
การเงินการคลัง
ก7
2
การเงินการธนาคาร
ทั่วไป
3
Thailand Economics & Business Review ท8
4
รายงานภาวะสังคม
ร6
5
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ว381
6
วารสารประชากรศาสตร์
ว18
7
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ว49
8
วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ : NTDA Economic Review
ว364
9
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ
ว81
10
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว68
11
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว67
12
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว67
13
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับบริหารธุรกิจและภาษา
ว371
14
วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ว30
15
เศรษฐทัศน์
ศ7
16
สารสถิติ
ส23
17
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ส39
18
สารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส55
19
อุตสาหกรรมสาร
อ24
20
American Economic Journal Applied Economics
A37
21
American Economic Journal : Economic Policy
A15
22
American Economic Journal : Microeconomics
A16
23
American Economic Journal : Macroeconomics
A2
24
American Economic Review
A6
25
Asian Business & Management
A17
26
Asian-Pacific Economic Literature
A25
27
Chulalongkorn Journal of Economics
C6
28
The Econometrics Journal
E8
29
Economic Journal
E3
30
IMF
I2
31
International Game Theory Review
I24
32
Journal of Asian Economic
J52
33
Journal of Economic and Finance
J33
34
Journal of Economic Literature
J11
35
Journal of Economic Perspectives
J38
36
Journal of Political Economy
J21
37
Oxford Economic Papers
O7
38
TDRI Quarterly Review
T17