สาขาวิชารัฐศาสตร์
 
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
กระแสอาคเนย์
ก3
2
กองทัพไทย
ก9
3
ข่าวทหารอากาศ
ข2
4
จุลสารจับตาอาเซียน จ3
5
WP Japan Watch Project
จ9
6
เทศาภิบาล
ท3
7
TRF Policy ท15
8
นาวิกาธิปัตย์สาร
น11
9
นิตยสารบางพระชล
น2
10
ประชาคมท้องถิ่น
ป4
11
ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ
ป6
12
ผู้นำท้องถิ่น
ผ1
13
พรรคการเมืองสัมพันธ์
พ1
14
รัฏฐาภิรักษ์
ร1
15
รัฐศาสตร์สาร
ร2
16
รัฐศาสตร์สัมพันธ์
ร16
17
รัฐสภาสาร
ร12
18
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ว63
19
วารสารกรมคุมประพฤติ
ว45
20
วารสารกระทรวงแรงงาน
ว97
21
วารสารการเมืองการปกคอง
ว335
22
วารสารข้าราชการ
ว187
23
วารสารตำรวจ
ว15
24
วารสารท้องถิ่นไทย
ว69
25
วารสารไทย
ว297
26
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
ว23
27
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ว25
28
วารสารพัฒนาชุมชน
ว72
29
วารสารการเมืองการปกครอง ว335
30
วารสารยุโรปศึกษา
ว40
31
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
ว34
32
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
ร8
33
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ว238
34
วารสารสังคมศาสตร์
ว243
35
วารสารอาชญาวิทยา
ว120
36
วารสารอินโดจีน
ว64
37
วิทยุสราญรมย์
ว176
38
สลค.สาร
ว264
39
360 องศา พัฒนาระบบราชการ
ว276
40
สาส์นรัฐประศาสนศาสตร์
ส15
41
เสนาศึกษา
ส53
42
เสนาสาร
ส11
43
สุจริต
ส19
44
หลักเมือง
ส12
45
เอกสารข่าวรัฐสภา
ส37
46
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น
อ11
47
เอเชียปริทัศน์
ห9
48 The American Political Science Review
อ7
49
Asian Affairs
อ9
50
Asian Focus : Politics Community Society Economy Culyure อ32
51
Asian Survey A21
52
Contemporary Southeast Asia A19
53
Diplomacy & Statecraft A18
54
East Asia : an International Quarterly C28
55
Foreign Affairs D4
56
Journal of International Oganization E4
57
Journal of International Affairs F5
58
Journal of Politics I14
59
New Left Review J25
60
PS, Political Science & Politics J26
61
Pacific Affairs N9
62
Perspectives on Politics P2
63
Political Theory P5
64
World Politics P22