สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
     
ที่
ชื่อวารสาร
รหัส
1
Cat Telecom
ค7
2
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
น8
3
Photo Tech
ทั่วไป
4
วารสาร กทช.
ว283
5
วารสารกรมประชาสัมพันธ์
ว103
6
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
ว200
7
วารสารการสื่อสารมวลชน
ว305
8
วารสารนิเทศศาสตร์
ว138
9
วารสารแม่พิมพ์
ว282
10
วารสารส่งเสริมวิชาการพิมพ์
ว118
11
Communication Culture&Critigue
C24
12
Communication Arts
C2
13
Communication Education *
C4
14
Communication Research Reports
C14
15
Communication Research *
C5
16
Communication Research Reports
C11
17
Communication Theory *
C8
18
Communication Quarterly
C10
19
Critical Studies in Media Communication*
C13
20
Digital Photo Pro.
ทั่วไป
21
Film Quarterly
F11
22
Howard Journal of Communications
H2
23
Human Communication Research*
H8
24
International Journal of Strategic Communication
I2
25
Journal of Advertising
J28
26
Journal of Broadcasting and Electronic Media
J27
27
Journal of Communication *
J10
28
Journal of Public Relations Research *
J16
29
Journalism & Mass Communication Educator
J42
30
Journalism & Mass Communication Quarterly
J44
31
New theatre quarterly
N2
32
NIDA : Journal of language and communication
N8
33
Photo Techniques
P6
34
Qualitative Research reports in communication
Q2
35
Western Journal of communication
w8
* FullText