วารสารออนไลน์(Journal Online)

  

 

รายชื่อวารสารตามสาขาวิชา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ าขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วารสารทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ    

รายชื่อวารสาร ก-ฮ
รายชื่อวารสาร A-Z

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
1 Agricultural, Ecosystems & Environment
2 Agricultural Education Magazine
**เข้าใช้ฉบับปัจจุบันไม่ได้ ต้องมี username+password
3 Forest Ecology and Management
4 Forest Policy and Economic
5 The Journal of Agricultural Science
6 Journal of Animal Science
7 Plant Growth Regulation
8 World’ s Poultry Science Journal**
  หมายเหตุ : ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 Communications of the ACM
2 Information and Software Technology
3 International Journal of Business Intelligence Research**
4 International Journal of Geoinformatics
5 Journal of Imaging Science and Technology**
6 Macworld
7 MIT Technology Review
8 Packaging Digest
9 Packaging Technology and Science
10 Paper 360
11 Printing Industries of America : The Magazine**
  หมายเหตุ : ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 American Journal of Public Health*
2 Bulletin of the World Health Organization
3 Eastern Mediterranean Health Journal
4 Health Care Management Review*
5 Health Policy and Planning*
6 Health & Social Work
7 Journal American Water Work Association
8 Journal of Evidence-Based Complementary & Alt Medicine
9 Journal of Health Research
10 Journal of Occupational and Environmental Hygiene
11 Journal of the Air & Waste Management Association
12 Journal of Water and Health
13 Medical Care Research and Review*
14 Opflow
15 Professional Safety
16 Qualitative Health Research*
17 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
18 Weekly Epidemiological Record
19 WHO Drug Information
  หมายเหตุ :* = JCR (Journal Citation Report) , ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
1 Child Maltreatment*
2 Family Relations*
3 Food Technology**
4 Health and Social  Work**
5 Journal of Family and Consumer Sciences**
6 Journal of Family Issues*
7 Journal of Family Psychology*,**
8 Journal of Family Social Work**
9 Journal of Family Theory & Review
10 Journal of Marriage and the Family
11 Journal of Nutrition
12 Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics
13 Journal of Visual Culture
14 Psychological Methods*,**
15 Space and Culture

หมายเหตุ :* = JCR (Journal Citation Report) , ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1 การเงินการคลัง
2 การเงินการธนาคาร
3 ข่าวช่าง
4 Creative & Idea Kaizen
5 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
6 เถ้าแก่ใหม่
7 Business+
8 Brand Age*
9 Marketeer
10 วารสารการบริหารฅน*
11 Logistics Thailand
12 วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน
13 วารสารการจัดการสมัยใหม่
14 วารสารนักบริหาร
15 วารสารบริหารธุรกิจ
16 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
17 วารสารศุลกากร [Custom Magazine]
18 วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์*
19 สรรพากรสาส์น*
20 เอกสารภาษีอากร*
21 HR Corner*
22 HR Magazine Thailand*
23 E-Commerce
24 SME Thailand
25 Accounting Review**
26 Administrative Science Quarterly*
27

Harvard Business Review**

28 Human Resource Management*
29 International Journal of Business Intelligence Research
30 Journal of Accountancy
31 Journal of Construction Engineering and  Management**
32 European Intellectual Property Review
33 Journal of Management Studies**
34 Journal of Marketing*
35 Journal of Organizational Behavior*
36 Journal of World Trade

37 MIS Quarterly*
38 MIT Sloan Management Review*
39 Public Administration**
40 Public Administration Review
  หมายเหตุ : * = เข้าใช้ได้เฉพาะหน้าสารบัญวารสาร ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
สาขาวิชารัฐศาสตร์
1 American Political Science Review*
2 Asian Affairs
3 Asian Survey*
4 Contemporary Southeast Asia**
5 Diplomacy & Statecraft **
6 East Asia
7 Foreign Affairs*,**
8 International Organization*,**
9 Journal of International Affairs**
10 Journal of Politics*
11 New Left Review**
12 Pacific Affairs*,**
13 Perspectives on Politics
14 Political Theory*
15 PS, Political Science & Politics *
16 World Politics*,**

หมายเหตุ :* = JCR (Journal Citation Report) , ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

สาขาวิชานิติศาสตร์
1 American Business Law Journal*
2 American  Journal of International Law*
3

Arbitration International

4 Asian Journal of Law and Economics
5 Berkeley Journal of International Law  
6 Business Lawyer*
7 Delaware Journal of Corporate Law
8 European Intellectual Property Review
9 European Law Review (ได้เฉพาะรายการย้อนหลังตั้งแต่ปี2011 – 1981)
10 The George Washington International Law Review
11 Harvard International Law Journal*
12 Harvard Law Review*
13 Human Rights Quarterly*
14 Idea / Journal of Law & Technology
15 Industrial Law Journal
16 International and Comparative Law Quarterly
17 International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*
18 Journal of Business Law
19 Modern Law Review
20 Rutgers Computer & Technology Law Journal
21 Stanford Law Review*
22 Yale Law Journal*
  หมายเหตุ :* = JCR (Journal Citation Report) , ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1 Asian Journal of Communication
2 Communication  Art**
3 Communication Education
4 Communication Quarterly
5 Communication Reports
6 Communication Research
7 Communication Theory
8 Communication, Culture & Critique
9 Critical Studies in Media Communication
10 Film Quarterly**
11 Howard Journal of Communications
12 Human Communication Research
13 International Journal of Strategic Communication
14 Journal of Advertising
15 Journal of Broadcasting and Electronic Media
16 Journal of Communication
17 Journal of Computer-Mediated Communication
18 Journal of Public Relations Research
19 Journalism & Mass Communication Educator
20 Journalism & Mass Communication Quarterly
21 New Theatre Quarterly**
22 Qualitative Research Reports in Communication
23 Western Journal of Communication & Communication Reports

หมายเหตุ : ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

วารสารวิชาพยาบาลศาสตร์
1 American Journal of Nursing = AJN**
2 Journal for Nurses in Professional Development**
3 Journal of Advanced Nursing
4 Journal of Community Health Nursing
5 The Journal of Continuing Education in Nursing**
6 Journal of Nursing Administration**
7 JONA’s Healthcare Law Ethics & Regulation**
8 Journal of Nursing Scholarship
9 Nurse Practitioner**
10 Nursing & Health Sciences
11 Nursing  Research**
12 Public Health Nursing
13 Research in Nursing and Health

หมายเหตุ : ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
1 CIO World & Business
2 ทางอีศาน
3 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เมืองโบราณ
5 วารสารจามจุรี
6 วารสารจีน-ไทย*
7 วารสารไทยศึกษา
8 วารสารบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ
9 วารสารประวัติศาสตร์
10 วารสารภาษา PASSA*
11 วารสารภาษาปริทัศน์*
12 วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรม
13 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย*
14 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
17 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
19 วารสารราชบัณฑิตยสถาน
20 วารสารวรรณวิทัศน์
21 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
22 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม*
23 วารสารศิลปศาสตร์
24 วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย*
25 วารสารสารสนเทศศาสตร์
26 วารสารห้องสมุด
27 วารสารอักษรศาสตร์*
28 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร*
29 วารสารเอเชียปริทัศน์*
30 วิภาษา*
31 ศิลปากร
32 อ่าน
33 เอเซียพิจารณ์*
34 American Archivist
35 American Libraries
36 Applied Linguistic **
37 Applied Psycholinguistics*
38 Collection Management
39 College & Research Libraries
40 College & Research Libraries
41 College & Research Libraries News
42 Econtent**
43 English for Specific Purposes**
44 The Information Management Journal
45 IFLA Journal
46 Information Technology and Libraries**
47 International Information and Library Review
48 International Review of Social History**
49 The Journal of Academic Librarianship
50 Journal of Documentation(ASLIB)
51 Journal of Education for Library and Information Science
52 Journal of Librarianship and Information Science**
53 Journal of Library Administration
54 Journal of the American Society for Information Science and Technology*
55 Library and Information Science Research*
56 Library Hi-Tech
57 Library Journal*
58 Library Quarterly**
59 Library Resources & Technical Services*
60 Library Trends**
61 New Review of Information Networking
62 Online Sercher
63 On the Horizon
64 PASSA**
65 Program : Automated Library & Information System
66 Reference & User Services Quarterly*
67 RIAN THAI*
68 Science Technology and Human Values*
69 System
70 TESOL Quarterly*
71 THOUGHTS*
  หมายเหตุ : * = เข้าใช้ได้เฉพาะหน้าสารบัญวารสาร ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
1 วารสารการศึกษาไทย
2 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วารสารบริหารการศึกษา มศว.
4 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วารสารการวัดผลการศึกษา
6 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7 วารสารร่มพฤกษ์
8 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
9 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
12 วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (2546-2551)
13 วารสารวิจัยสถาบัน มข.
14 วารสารวิจัยสังคม
15 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
16 วารสารวิชาการ ศรีปทุม ชลบุรี
17 วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
18 วารสารวิทยาศาสตร์*
19 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
23 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
26 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์* (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
27 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 วารสารสมาคมนักวิจัย
33 วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
34 วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์
35 สสวท
36 Active Learning in Higher Education
37 Adult Education Quarterly **
38 Adult Learning
39 American Journal of Distance Education
40 Distance Education
41 Early Childhood Research Quarterly*
42 Education Update(ASCD)
43 Educational Action Research
44 Educational Administration Quarterly*
45 Educational and Psychological Measurement*
46 Educational Leadership(ASCD)*
47 Educational Measurement : Issues and Practice
48 Educational Studies in Mathematics
49 Elementary School Journal**
50 International Journal for the Advancement of Counseling
51 Journal of Career Development*
52 Journal of Counseling and Development**
53 Journal of Educational Measurement*
54 Journal of Educational Psychology*
55 Journal of Educational Research*
56 Journal of Legal Studies Education**
57 On the Horizon
58 Open Learning
59 Planning for Higher Education**
60 Review of Educational Research*
  หมายเหตุ : * = เข้าใช้ได้เฉพาะหน้าสารบัญวารสาร ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1 American Economic Association. Membership
2 American Economic Review*
3 American Economic Journal : Applied Economics
4 American Economic Journal : Economic Policy
5 American Economic Journal : Macroeconomic
6 American Economic Journal : Microeconomic
7 Asian-Pacific Economic Literature
8 The Econometrics Journal
9 The Economic Journal*
10 International Game Theory Review
11 Journal of Economics and Finance
12 Journal of Economic Literature*
13 Journal of Economic Perspectives*
14 Journal of Political Economy*
15 Oxford Economic Papers*
16 Southeast Asian Journal of Economics (เดิมชื่อ Chulalongkorn Journal of Economics)
17 TDRI Quarterly Review
  หมายเหตุ :* = JCR (Journal Citation Report) , ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
วารสารทั่วไป
1 Architectural Digest**
2 Asia Spa**
3 Bloomberg Businessweek**
4 Choice Magazine**
5 Discover**
6 Economist**
7 Forbes Asia**
8 Fortune**
9 Good Housekeeping**
10 House & Garden**
11 National Geographic Magazine**
12 Scientific American**
13 Smithsonian**
14 TDRI Quarterly Review
15 Time**
  หมายเหตุ : ** = ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
รายชื่อวารสาร ก-ฮ
1 กฤตภาคข่าวมานุษยวิทยา
2 ข่าวกองทัพเรือ
3 ข่าวคณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
4 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
5 ข่าวสารนาวี
6 ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 Kasetsart Journal : Natural Science
8 KMUTT Research And Development Journal
9 KU eMagazine
10 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
11 จุฬาลงกรณ์เวชสาร
12 จดหมายข่าวเอ็มเทค
13 จุลนิติ
14 จุลสารการท่องเที่ยว
15 จุลสารโรงพยาบาลปศุสัตว์
16 จุลสาร สศอ.
17 จุลสารสนุกวิทย์
18 จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
19 จดหมายข่าว วว
20 จดหมายข่าว สนพ.
21 จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม
22 Chiang Mai Journal of science
23 เชียงใหม่เวชสาร
24 ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
25 โดมทัศน์
26 ทางอีศาน
27 Textile Digest
28 Thai Environmental eng.
29 ธรรมศาสตร์เวชสาร
30 Thammasat Economic Journal
31 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
32 น.ส.พ.กสิกร
33 นาวิกศาสตร์
34 นิตยสาร Food Focus Thailand
35 นิตยสาร สสวท.
36 น้ำก๊อก
37 บทความกฎหมาย
38 BRT MAGAZINE
39 ประชาคมวิจัย
40 พยาบาลสาร
41 Fashion Biz
42 รังสิตสารสนเทศ
43 รามาธิบดีเวชสาร
44 ราชกิจจานุเษกษา
45 Library magazine
46 Logistics Digest
47 เวชชสารสัตว์แพทย์
48 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
49 วารสารกรมคุมประพฤติ
50 วารสารกรมบังคับคดี
51 วารสารกรมประชาสัมพันธ์
52 วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
53 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
54 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
55 วารสารการค้าระหว่างประเทศ
56 วารสารการค้าโลก
57 วารสารการงบประมาณ
58 วารสารการเงินการธนาคาร
59 วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน
60 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
61 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
62 วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข
63 วารสารการประกันคุณภาพ มข.
64

วารสารการเมืองการปกครอง

65 วารสารการศึกษาไทย
66 วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม
67 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
68 วารสารครุศาสตร์จุฬาฯ
69 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ
70 วารสารจักษุธรรมศาสตร์
71 วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์
72 วารสารตลาดหลักทรัพย์
73 วารสารทางช้างเผือก
74 วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ
75 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
76 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
77 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
78 วารสารไทย
79 วารสารไทยคดีศึกษา
80 วารสารไทย-ญี่ปุ่นศึกษา
81 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
82 วารสารนโยบายพลังงาน
83 วารสารนิติศาสตร์
84 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
85 วารสารบริหารธุรกิจ
86 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
87 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
88 วารสารบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89 วารสารประชากร
90 วารสารประชากรศาสตร์
91 วารสารพฤติกรรมศาสตร์
92 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
93 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง
94 วารสารพันธบัตรออมทรัพย์
95 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
96 วารสารภาษาและวัฒนธรรม
97 วารสารเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
98 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
99 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
100 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
102 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
103 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
104 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
105 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
106 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
107 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
108 วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา
109 วารสารยุติธรรม
110 วารสารยุโรปศึกษา
110 วารสารยูเนสโก คูริเย
111 วารสารรักษ์พลังงาน
112 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
113 วารสารแรงงานสัมพันธ์
114 วารสารโรคหัวใจ
115 วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
116 วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชครินทร์
117 วารสารโรงพยาบาลชุมชน
118 วารสารโรงพยาบาลรามคำแหง
119 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
120 วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง
121 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
122 วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
123 วารสารวิจัย มข. 
124 วารสารวิจัย มข. ฉบับ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
125 วารสารวิจัย มข.ฉบับบัณฑิตศึกษา
126 วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128 วารสารวิจัยรามคำแหง
129 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
130 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ
131 วารสารวิจัยสถาบัน มข.
132 วารสารวิชาการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
133 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
134 วารสารวิชาการด้านสังคม
135 วารสารวิชาการเนคเทค
136 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
137 วารสารวิชาการป่าไม้
138 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
139 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
140 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
141 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
142 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
143 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
144 วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
145 วารสารวิชาการสาธารณสุข
146 วารสารวิชาชีพบัญชี
147 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
148 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
149 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
150 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
153 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร
154 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
155 วารสารเศรษฐสาร
156 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
157 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
158 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
159 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
161 วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
163 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
165 วารสารส่งเสริมการลงทุน
166 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
167 วารสารสาธารณสุขศาสตร์
168 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 วารสารสาระคาม
170 วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
171 วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172 วารสารสิ่งแวดล้อม
173 วารสารสุขภาพจิตประชากร & สังคม
174 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
175 วารสารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
176 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
177 วารสารสัตวแพทย์ มข.
178 วารสารแสงธรรมปริทัศน์
179 วารสารหนี้สาธารณะ
180 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
181 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
182 วารสารองค์การเภสัชกรรม
183 วารสาร Energy Plus
184 วารสารอ้อยและน้ำตาล
185 วารสารอายุรศาสตร์อีสาน
186 วารสารอุตสาหกรรมสาร
187 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
188 ศรีนครินทร์เวชสาร
189 สงขลานครินทร์เวชสาร
190 สารศิริราช
191 สื่อพลัง
192 หน้าจั่ว
193 หนังสือพิมพ์กสิกร
194 หลักเมือง
195 หมออนามัย
196 อนุสารอุดมศึกษา
197 Out of Home Magazine
198 E-COMMERCE
199 E-TAT Tourism Journal
200 SME Thailand
2001 อาหารและยา
รายชื่อวารสาร A-Z
1 ABAC Journal
2 American Archivist
3 American Political Science Review
4 Annual Review of Information Science and Technology
5 Architectural Diges
6 AU Journal of Technology
7 Biochemistry and Molecular Biology Education
8 Bulletin of the American Society for Information Science and Technology
9 Bulletin of the World Health Organization
10 CA: A Cancer Journal for Clinicians
11 Clinical Cardiology
12 Clinical & Experimental Ophthalmology
13 Clinical and Translational Science
14

College & Research Libraries
Login : 0081299
Password : 99M21K0

15 College & Research Libraries News
Login : 0081299
Password : 99M21K0

16 Communications of the ACM
17 Communication Education
18 Communication Research
19 Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
20 Congestive Heart Failure
21 Critical Studies in Media Communication
22 Dialysis & Transplantation
23 Discover
24 Distance Education
25 DOAJ
26 East Asia
27 Early Childhood Research Quarterly
28 Economist
29 Econten
30 Educational and Psychological Measurement
31 Educational Studies in Mathematics
32 English for Specific Purposes
33 Environmental Health and Preventive Medicine
34 Faculty of Education Review
35 FDA Consumer (ยกเลิกการผลิต April 2007)
36 Forest Ecology and Management
37 Forest Policy and Economic
38 Fortune
39 Free Medical Journals
40 Future Prescriber
41 Good Housekeeping
42 Greenhouse Gases: Science and Technology
43

Harvard Business Review

44 Hereditas
45 IDS Practice Papers
46 IDS Working Papers
47 IFLA Journal
48 IMF Survey
49

Information Technology and Libraries
Login : 0081299
Password : 99M21K0

50 International Journal for the Advancement of Counseling
51 International Journal of the Computer, The Internet and Management
52 Issues in Science & Technology Librarianship
53 Institute of Physics
54 Journal of Academic Librarianship
55 The Journal of Clinical Hypertension
56 Journal of Computer-Mediated Communication
57 Journal of Community Health Nursing
58 Journal of Contemporary Water Research & Education
59 Journal of Documentation
60 Journal of Family Issues
61 Journal of Food Science Education
62 Journal of Investigative and Clinical Dentistry
63 Journal of Librarianship and Information Science
64 Journal of Nutrition
65 Journal of Public Relations Research
66 Journal of Psychological Issues in Organizational Culture
67 Journal of the Science Society of Thailand
68 Journal of Vector Ecology
69 KMUTT Research And Development Journal
70 Library and Information Science Research
71 Library Hi Tech
72 Library Journal
73 Library Resources & Technical Services
74 Macworld
75 Maejo International Journal of Science and Technology ( MIJST )
76 MIT Sloan Management Review
77 National Geographic Magazine
78 National Science Foundation
79 Newsweek
80 On the Horizon
81 Open Learning
82 Optik & Photonik
83 Paper 360
84 Perspectives on Politics
85 Plant Growth Regulation
86 Prescriber
87 Preventive Cardiology
88 Program
89 Proceedings of the American Society for Information Science and Technology
90 Progress in Neurology and Psychiatry
91 Quantitative Economics
92 Reader's Digest
93 RJAS Rangsit Journal of Art and Sciences
94 ScienceAsia
95 Science, Technology, & Human Values
96 Seybold Report : an Analyzing Publishing Technologies
user ID : STHAMMATHI
password: STHAMMATHI
97 Smithsonian
98 Suranaree journal of Science and Technology
99 System
100 Technology Review
101 Time
102 Theoretical Economics
103 Trends in Urology & Men's Health
104 Weekly Epidemiological Record
105 Western Journal of Communication
106

WHO Drug Information

107 Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science
108 Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery
109 World Bank Economic Review (Full-text) (Abstract)
110 Wiley Interdisciplinary Reviews: RNA
111 World Bank Research Observer (Full-text) (Abstract)
 

 

 

หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา