รัฐศาสตร์สัมพันธ์
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ต.ค. 2546 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2550

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ก.ย.2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เม.ย.2559

     
วารสารการจัดการสมัยใหม่
  ปีที่ 13 ฉบับ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2558 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ม.ย.2559

 
วารสารการประเมินผลการศึกษา
  ฉบับพิเศษ ก.ย.2551 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ส.ค.2553-ก.พ.2554

 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ก.ย-พ.ย.2554 ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 เม.ย.-มิ.ย. 2558

 

     
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 6, 2555 ปีที่ 8 ฉบับที่ 7-8, 2556

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เม.ย.2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ต.ค.2557

 
 
วารสารพยาบาลศาสตร์ มสธ  
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ส.ค.2547  

วารสารบัณฑิตศึกษา มสธ.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2552 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.2552

วารสารรัฐศาสตร์ มสธ.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มี.ค.-ส.ค. 2558 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559

วารสารเศรษฐศาสตร์ มสธ
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2551 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2553

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค-ธ.ค.2558 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค- มิ.ย.2559

     
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ก.ค-ธ.ค. 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค-มิ.ย. 2559

 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
   

   
  หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา