วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 กันยายน 2561-มีนาคม. 2562 ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน- สิงหาคม. 2562

     
วารสารการจัดการสมัยใหม่
  ปีที่ 17 ฉบับ 1มกราคม- มิถุนายน 2562 ปีที่ 17 ฉบับ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2562

 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

     
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 22-13 2560 ปีที่ 13 ฉบับที่ 14-15 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2562 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารรัฐศาสตร์ มสธ.  
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561  

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช  
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2560  

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 ปีที่ 21 ฉบับที่ กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

     
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปีที่ 31 ฉบับที่ มกราคม-มิถุนายน 2562 ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
 

 
หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา