เดือน พฤศจิกายน 2561

 

ชื่อวารสาร :Sense & Scene : เซ็นส์ แอนด์ ซีน

หน่วยงานเจ้าของ :บริษัทปารามิตา พับลิชชิ่ง จำกัด
กำหนดออก   : ราย 2 เดือน
ขอบเขตเนื้อหา :เสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย เพื่อการเรียนรู้และต่อยอดทางความคิดของผู้อ่าน ให้ข้อมูลทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รหัสการจัดเก็บ  : ทั่วไป ห้องสมุดมีให้บริการตั้งแต Issue 9(July-August 2017)เป็นต้นไป

 

ชื่อวารสาร :นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ  : 5000S Magazine 

หน่วยงานเจ้าของ :มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา
กำหนดออก   : ราย 2 เดือน
ขอบเขตเนื้อหา:เป็นสื่อกลางในการเสนอเรื่องราววิถีโลก วิถีธรรม การท่องเที่ยว
 ไลฟ์สไตล์ เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้สังคมมีศีลธรรมที่เข้มแข็ง

รหัสการจัดเก็บ :ข5 ห้องสมุดมีให้บริการตั้งแต่ฉบับพิเศษ ธ สถิตอยู่ในหทัยราษฎร์ เป็นต้นไป

 

ชื่อวารสาร :วารสารยางพารา : Para Rubber Bulletin
       
หน่วยงานเจ้าของ :สถาบันวิจัยยาง  การยางแห่งประเทศไทย
กำหนดออก    : ราย 3 เดือน
ขอบเขตเนื้อหา :เสนอวิชาการเกี่ยวข้องกัยการทำสวนยาง  การผลิต การแปรรูปทางอุตสาหกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยางธรรมชาติของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
รหัสการจัดเก็บ  :ว268 ห้องสมุดมีให้บริการตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
(มกราคม –มีนาคม 2560) เป็นต้นไป

ชื่อวารสาร :อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์ : Amarin Baby & Kids

หน่วยงานเจ้าของ :บริษัทอมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
กำหนดออก    : ราย 2 เดือน
ขอบเขตเนื้อหา :เสนอข้อมูลความรู้แก่คุณแม่ในการดูแลลูกอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่อง
การกิน การพัฒนาสมอง และอื่นๆ

รหัสการจัดเก็บ :ทั่วไป ห้องสมุดมีให้บริการตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 150 เป็นต้นไป

 

 

 

หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา