Banner

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 H04

          เมื่อสะพานยศเสชำรุด  จึงโปรดเกล้า ฯ ให้รื้อทิ้งและสร้างใหม่ให้ใหญ่และแข็งแรง  เท่ากับสะพานข้ามทางรถไฟในพุทธศักราช ๒๔๗๑  มีบาทวิถีสองข้าง  เขื่อนสะพานด้านตะวันออกเชื่อมกับเขื่อนสะพานข้ามทางรถไฟ  พระราชทานนามว่า " สะพานกษัตริย์ศึก "  ซึ่งเป็นนามที่มาจากราชทินนามใน พระบาทสมเด็จยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งที่ทรงรับราชการ  และมีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  และสัมพันธ์กับความหมายของนามถนนพระราม ๑ ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ ๑ และมีการสันนิษฐานว่า P09
          เส้นทางสร้างสะพานเป็นเส้นทางเดินทัพกลับของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อคราวศึกกัมพูชา  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ทรงเปิดสะพานวันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๗๒  ในพุทธศักราช ๒๕๑๒  มีการขยายผิวจราจรบนทางข้ามทางรถไฟ

   P07

P08 P08
P09 P07