“…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่ม่น้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มี
   ไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
17 มีนาคม 2529            

                                                      

                      จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
   ราษฎรเกี่ยวกับเรื่องน้ำใน 3 ด้านคือ น้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย จึงนำมาซึ่งแนวทางพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำที่สำคัญได้แก่ การแก้ปัญหาขาด
   แคลนน้ำ การแก้ปัญหาน้ำท่วมและการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ 
              โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง “น้ำ” ได้แก่
                        โครงการฝนหลวง
                        โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                        โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า
                        โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร
                        โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม
                        โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
                        โครงการบรรเทาน้ำเน่าเสีย
                        โครงการแก้มลิง