H01
P01
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดในยุคแรกเป็นเพียงการผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันที่ผลิตใช้กันภายในครัวเรือนและชุมชน ต่อมาเมื่อกรุงเทพมหานครเป็นพระนครหลวงแล้ว บ้านเมืองขยายใหญ่ขึ้น ความจำเป็นของผู้คนในการใช้เครื่องปั้นดินเผาจึงเพิ่มขึ้นตามความเจริญของบ้านเมือง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดได้สนองตอบต่อความเจริญนี้เพราะเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ใกล้พระนคร การผลิตเครื่องปั้นดินเผาขยายบทบาทการผลิตเพื่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดขยายตัว ได้แก่ บ้านกวานอาม่าน หมู่ที่ 7 บ้านลัดเกร็ดใกล้วัดฉิมพลีสุทธาวาสและวัดปรมัยยิกาวาส หมู่ที่ 1 และบ้านเสาธงทองและบ้านกวานโต้ หมู่ที่ 6
Btn-Home
 
P01