H07
P13
ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดทำครกแทนโอ่ง
P14
ครกที่รอเข้าเตาเผา พ.ศ. 2526
 
ระหว่าง พ.ศ. 2495-2500 บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ดินที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหายากขึ้น ต้องไปซื้อดินไกลและแพง มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากคู่แข่ง ได้แก่ โรงงานเครื่องปั้นดินเผาที่ราชบุรี ฟืนเชื้อเพลิงสำหรับเผาเครื่องปั้นมีราคาแพงและหายาก มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทน เช่น กะละมัง และหม้ออะลูมิเนียม
หลัง พ.ศ. 2505 การค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดจึงลดลง โดยเฉพาะโอ่งขนาดใหญ่ แต่ยังคงมีการผลิตโอ่งขนาดเล็ก อ่าง และครกอยู่บ้าง จนในเวลาต่อมามีแต่การผลิตครกอย่างเดียว เตาเผาจึงลดขนาดลงเพื่อใช้เผาครกเท่านั้น จึงเรียกเตาเผารุ่นนี้ว่า เตาครก แทนเตาเผาโองอ่างที่เคยมีอยู่เดิม
Btn-Home
 
P13 P14