หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คือ หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ที่นำเสนอข้อมูลในลักษณะข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e -Book Reader) ได้
 
          
     พระราชนิยมด้านภาพยนต์ในพระบาทสมเด็จ
                 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

                  
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิตติ์  พระบรมราชินินาถ
              กับพระราชกรณียกิจรังสรรค์ผ้าไหมไทย

                   
            พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                          สยามบรมราชกุมาร

     
         
       หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์  ปี 2552
                   
                 หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์  ปี 2553