หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คือ หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ที่นำเสนอข้อมูลในลักษณะข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e -Book Reader) ได้
 
   
    วัดในอำเภอบางบัวทอง  1 ,  2

   
         เครื่องปั้นดินเผานนทบุร

 
   ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง

   
           วัดในอำเภอปากเกร็ด  
 
       
    
     ภูมินามอำเภอบางบัวทอง  1 , 2

    
              ท้องถิ่นปากเกร็ด

 
       ภูมินามอำเภอปากเกร็ด

    
           ภูมินามอำเภอไทรน้อย

       
    
           วัดในอำเภอไทรน้อย
    
            ท้องถิ่นบางบัวทอง