ประวัติ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

กำเนิดและความมุ่งมั่น

"ผมเองเลือกที่จะเป็นครู และก็ได้เป็นครูมาค่อนชีวิต ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 40 ปี จึงถือเป็นทวยราษฎร์คนหนึ่งที่น้อมนำพระราชดำรัส แนวพระราชดำริ และแนวปรัชญาพระราชทานของพระองค์ท่านมาเป็นหลักและแนวทางในการจัดการศึกษาหลายเรื่อง"

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดามารดาเป็นชาวนาและค้าขาย ในวัยเยาว์ได้เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาช้ากว่าเด็กอื่นๆเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง และบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนประมาณสามกิโลเมตร การไปโรงเรียนต้องข้ามแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวเพราะโรงเรียนตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง บิดาจึงให้เรียนที่บ้านโดยสอนหนังสือให้บุตรชายเอง

การเรียนหนังสือที่บ้าน ทำให้ได้รับความรู้ สามารถอ่านหนังสือออก เมื่อย้ายบ้านมาอยู่ตำบลท่าสะอ้านอันเป็นภูมิลำเนาของบิดา จึงเริ่มเข้าเรียนหนังสือเมื่ออายุเก้าปีที่โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ด้วยความที่สามารถอ่านหนังสือแตกฉานและอายุมากกว่าเพื่อน ครูจึงให้ช่วยสอนหนังสือเพื่อนร่วมชั้นต่อมาจึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง โรงเรียนประชาบาลวัดกลางบางปะกงและโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายนตามลำดับ ได้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้นเรียนและผู้ช่วยครูมาตลอด จุดนี้ได้กลายเป็นการสร้างรากฐานความเป็นผู้นำและความเป็นครู ต่อมาจึงสอบเข้าศึกษาต่อสายศิลปะที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ทั้งๆที่คะแนนสอบวิชาสายวิทยาศาสตร์ทำให้สอบเข้าได้ แต่เลือกเรียนทางศิลปะเพราะชอบวิชาภาษาไทยและตั้งใจจะเรียนอักษรศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพครูต่อไป


จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360