เกียรติคุณและรางวัล

รางวัลแห่งความพากเพียร

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านความพากเพียร ความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ยึดมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต เป็นนักบริหารการศึกษาและนักประชาสัมพันธ์ผู้มีความคิดก้าวหน้าในการประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาได้ จากความสำเร็จในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้ริเริ่มตั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องกันมา นับเป็นผลไม้แห่งความพากเพียรมุ่งมั่นที่ท่านได้เพาะเมล็ดและรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจนเติบใหญ่แผ่ร่มเงาเกิดประโยชน์แก่คนไทยทุกภูมิภาค และเมล็ดพันธุ์นั้นยังถูกขยายไปยังต่างประเทศอีกด้วย เห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อาทิ มหาวิทยาลัยเปิดในประเทศบังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น

คุณลักษณะของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร จากคำประกาศเกียรติคุณต่างๆ มีดังนี้

อุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม

"…ดร.วิจิตร เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการศึกษาตลอดชีวิต ได้ทุ่มเทสติปัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม จะเห็นได้จาการที่ท่านริเริ่มโครงการสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนระดับประถมศึกษาให้มีโอกาสได้เรียนจนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ถนัด (หรือที่เรียกว่าโครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมอง) นอกจากนั้นท่านยังมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชนบท และพัฒนาเยาวชนอีกหลายโครงการ ด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายจึงเป็นสมควรยกย่องท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่สำคัญยิ่งคนหนึ่ง…"


จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360