ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กับการอุดมศึกษา

ศ.ดร.วิจิตร ดำรงตำแหน่งสำคัญในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น รองอธิการบดี อธิการบดี รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ริเริ่มงานสำคัญในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ริเริ่มมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ งานสหกิจศึกษา งานวิจัยสถาบัน งานค่ายอาสาสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งใน พ.ศ. 2533 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกิดขึ้นในพ.ศ. 2535 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของทั้งสองมหาวิทยาลัย


จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360