ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กับ มสธ.

"ผมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในสมัยนั้นให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเปิดโอกาสที่กว้างขวางและทั่วถึงให้กับปวงชนชาวไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวหลายประการ ประการแรก ได้รับพระราชทานชื่อของมหาวิทยลัยชื่อว่า สุโขทัยธรรมาธิราช มีการสอบทานกันหลายครั้งว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายพระองค์ใด เพราะตอนที่ทำเรื่องขอพระราชทานชื่อ ขอพระราชทานโดยใช้พระนามของรัชกาลที่ 7 แต่พระราชทานมาก็ไม่ตรงทีเดียวว่า "สุโขทัยธรรมาธิราช" ก็ได้สอบถามผู้ใหญ่และได้รับการยืนยันว่าน่าจะหมายถึงรัชกาลที่ 7 สมัยที่ทรงกรมเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เพื่อให้แน่ใจว่าใช่จึงได้ขอพระราชทานตราประจำพระองค์รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นตราสามศรหรือที่เรียกว่าตรีศร ก็ได้รับพระราชทานอัญเชิญมาเป็นตรามหาวิทยาลัย"

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เกิดจากความคิด สติปัญญาและความสามารถของคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยวิธีการบริหารที่ถึอคติว่างานมาก่อน เงินมาทีหลัง เป็นผลให้มหาวิทยาลัยนี้ในขณะที่ท่านบริหารอยู่เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่พึ่งตนเองได้ทางด้านการเงินกว่า 80 % ของค่าใช้จ่าย โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่ถึง 20 % ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระดับโลกในระยะที่ท่านเป็นอธิการบดี ตามทัศนะของศาสตราจารย์ดร.วิจิตร เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยเปิดของโลก การทำงานเป็นทีม และการเป็นที่พึ่งของผู้อื่นโดยยึดหลัก บริการคืองานของเรา ทั้งนี้ท่านได้ให้แนวทางอนาคตของมหาวิทยาลัยนี้ไว้ว่าจะต้องรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยเปิดไว้ให้ถาวร


1 | 2| 3 | 4

จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360