ผลงานสำคัญ

ผลงานเด่นและผลงานสำคัญเป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ท่านได้คัดสรรแล้วว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์ทางด้านการศึกษาของประเทศไทยอย่างมาก จำแนกผลงานที่สำคัญๆ ของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็น 4 กลุ่มผลงาน ได้แก่

จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360